Toezichthouder kunstwerken

Standplaats:
Gouda
Startdatum:
05.12.2018
Einddatum:
31.12.2019
Maximaal tarief:
€ 75.00
Uren per week:
16

De organisatie Gemeente Gouda
De gemeentelijke organisatie in Gouda bestaat uit gemotiveerde medewerkers die met een positieve blik voor en met de stad wer­ken en kenmerkt zich door een open en informele cultuur, veel ruimte voor eigen inbreng en korte lijnen. Gemiddeld waarderen medewerkers van de gemeente Gouda hun baan met een 7,6; een rapportcijfer om trots op te zijn!


In totaal werken er zo'n 490 mensen bij de gemeente Gouda, verdeeld over diverse afdelingen en projecten. De ambtelijke aansturing gebeurt via een drietal directieleden  in samenwerking met alle afdelingshoofden. Samen werken zij aan een wendbare en lerende organisatie, die lenig inspeelt op wat er in de stad leeft en gebeurt en waar mogelijk samen met inwoners, bedrijven of instellingen plannen maakt en realiseert. Een blik naar buiten, een flexibele opstelling en telkens de vraag blijven stellen of de goede dingen gebeuren, zijn daarbij onmisbare ingrediënten.

De afdeling BOR
De afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR) houdt zich bezig met het dagelijks beheer van de boven- en ondergrondse ruimte van o.a. speelterreinen, groen en wegen tot rioleringen, openbare verlichting en verkeersregelinstallaties en vergunningen voor kabels en leidingen. Ook is de afdeling opdrachtgever van grootschalige onderhouds- of vervangingsprojecten (o.a. rioolvervanging) en heeft daarmee een breed werkterrein.
 
De afdeling bestaat uit:

 • Bureau dagelijks beheer
 • Uitvoeringsbeleid (beleid/verhuur en beheer woonwagenstandplaatsen en programmamanagement)
 • Geo- & databeheer

 
Het werkterrein van de afdeling raakt hiermee direct de beleving van veel burgers, instellingen en bedrijven in Gouda en heeft korte lijnen met het bestuur.
De afdeling staat er goed voor: ze staan voor  resultaat en  samenwerking in goede sfeer. Als het echt lastig is, dan zoeken en vinden de medewerkers een passende oplossing.
 
Momenteel loopt een traject waarbij dagelijks beheer taken weer (in regie) worden teruggenomen. Hiervoor wordt het team dagelijks beheer uitgebreid om sturing te kunnen geven aan marktgerichte contracten en om het kennispeil op niveau te brengen. De uitdaging ligt de komende periode in het borgen van deze nieuwe werkzaamheden en processen en het bouwen aan samenwerking en teamgevoel.
 
 
Product Kunstwerken
Binnen het bureau dagelijks beheer bestaat het team kunstwerken uit twee functies: productbeheerder, en toezichthouder. Dit team is gezamenlijk verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud aan de gemeentelijke civieltechnische kunstwerken.
 
De uitvoering van het dagelijks onderhoud van de civieltechnische kunstwerken wordt uitbesteed via onderstaand contract: 
Raamovereenkomst Dagelijks Onderhoud Kunstwerken
 
Om een goede regie te voeren op dit contract zoeken wij een ervaren toezichthouder welke naast de contractbeheersing van het contract de productbeheerder ontzorgt bij dagelijkse beheertaken zoals het afhandelen van meldingen en klachten van burgers.
 
 

 •  

Profiel Toezichthouder
 
Wat ga je doen

 • het controleren/toetsen of de opdrachtnemer het werk conform het contract en geldende wet- en regelgeving uitvoert;
 • het fungeren als eerste aanspreekpunt voor de opdrachtnemer en derden tijdens uitvoering;
 • het beoordelen en afstemmen van planningen en plannen (verkeersplannen, werkplannen e.d.);
 • het bewaken van de voortgang en planning;
 • het voorbereiden en geven van deelopdrachten;
 • het opleveren van de deelopdrachten en opstellen proces-verbaal van (deel)opleveringen;
 • het signaleren van besteksafwijkingen;
 • het beoordelen van termijnen en meer- minderwerk;
 • het verzorgen van de besteksadministratie en eindafrekeningen;
 • het signaleren van uitvoeringsrisico’s en kansen tijdens de uitvoering;
 • het signaleren en vroegtijdig bijsturen als de gevraagde (technische) kwaliteit niet geleverd wordt / kan worden;
 • deelnemen aan voortgangs-/bouwoverleggen inclusief verzorgen van de verslaglegging;
 • het communiceren met burger(s) of andere belanghebbenden naar aanleiding van vragen en of klachten tijdens de werkzaamheden;
 • het (laten) analyseren en oplossen van meldingen en klachten van burgers betreffende kunstwerken;
 • het adviseren over beheerknelpunten aan de productbeheerder kunstwerken;
 • het signaleren van knelpunten in de openbare ruimte (oog- en oorfunctie).

Wat neem je mee


Klantgericht:                   luisteren en doorvragen, afspraak is afspraak, onderhouden klantrelaties
Samenwerken:                gezamenlijke doelen nastreven, gevraagd en ongevraagd advies geven
Resultaatgericht:            prioriteiten stellen, toetst tussentijds activiteiten op hun bijdrage aan het resultaat en stuurt bij waar nodig.
Communiceren:              open vragen stellen, door vragen, helder en tactvol, houdt rekening met
behoeften en belangen van de ander, blijft in gesprek ook in lastige situaties, politiek bestuurlijke sensitiviteit
Probleemoplossend:       signaleert knelpunten en lost deze op, dringt door tot kern van het probleem, achterhaald onderliggende oorzaken, formuleert verschillende oplossingen
Nauwkeurigheid:             werkt volgens geldende procedures, regels en afspraken, werkt zorgvuldig
Zelfstandigheid:              vertrouwd op zichzelf bij het maken van keuzen, vraagt feedback waar nodig
Plannen en organiseren: plant eigen werkzaamheden en stemt deze af met anderen, toetst voortgang
Innovatief vermogen:      verbindt verschillende soorten informatie tot ideeën, staat open voor anderen, heeft creatieve ideeën voor oplossingen.
Kostenbewust:                overziet de kosten en eventuele besparingen
 
 
Indicatief werk en denkniveau

 • afgeronde MBO- of HBO-opleiding Civiele Techniek/Grond- Weg en Waterbouw
 • werk- en denkniveau HBO
 • minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten