Medewerker Sociaal Team met specialisatie jeugd

Standplaats:
Beukenhof 1
Startdatum:
01.10.2019
Einddatum:
31.03.2020
Uren per week:
24

De gemeente Waddinxveen is een dynamische organisatie die staat voor professionele dienstverlening en die als slagvaardig partner een brug kan slaan naar de samenleving. “Met hart voor de Waddinxveense samenleving gaan we voor resultaat”. Dat is onze missie voor de organisatie. Hiermee willen wij uitdragen dat je de inwoners en externe relaties ziet als partners aan wie je met zorg professionele diensten verleent en met wie je goede resultaten bereikt. Deze missie is geen papieren tijger, iedere dag weer zijn wij met elkaar bezig hier verder vorm aan te geven.

Onze missie sluit aan bij de kernwaarden van waaruit wij willen werken: verbinden, vertrouwen, verantwoordelijkheid, resultaatgerichtheid en flexibiliteit. Wij verwachten van onze medewerkers dat zij deze kernwaarden uitdragen.

Waar kom je te werken?
Het Sociaal Team van de gemeente Waddinxveen valt onder de verantwoordelijkheid van de afdeling Maatschappij dat zich richt zich op alle werkzaamheden binnen het Sociaal Domein. Het Sociaal Team is een generalistisch team met specialisten die toegang verleent voor alle onderdelen van het Sociaal Domein (jeugdwet/Wmo en Participatiewet).

Het sociaal team bevordert de eigen kracht van de jeugdige en het gezin. Waar nodig levert het jeugdteam vraag- en systeemgerichte basiszorg (maatwerk) aan jeugdigen en hun gezin, vanuit het principe: ‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’. Eventueel kan de jeugdprofessional hierbij specialistische hulp inschakelen om een duurzame oplossing te creëren en zo maatschappelijk rendement te realiseren. Het team ontvangt (indien nodig) aansturing, coaching en ondersteuning van de manager. 


Functieomschrijving:
Afwegen in hoeverre hulp nodig is of dat het gezin door eigen kracht en inzet van het eigen netwerk voldoende geholpen wordt;

Samenstellen van een integraal ondersteuningsplan met de jeugdige en het gezin. Hier wordt gekeken naar het volledige systeem en hulpvragen op de verschillende domeinen in het kader van de Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM). Er wordt samen met de jeugdige en het gezin op een overstijgende wijze ingespeeld op de hulpvraag;

Versterken van de eigen kracht en zelfredzaamheid van het gezin, waarbij het gezin de regie houdt tijdens het realiseren van het ondersteuningsplan (binnen een positieve en veilige leefomgeving);

Borgen van de eigen professionele ontwikkeling en die van het team, zodanig dat relevante kennis voor de uitvoering van de werkzaamheden actueel is en bijdraagt aan verbeteringen in hulpverlening, methodieken, processen en (externe) samenwerking;
Meewerken aan het realiseren van teamdoelstellingen. 


Functie-eisen:

 • Een afgeronde HBO-opleiding (MWD, SPH, Pedagogiek)
 • SKJ geregistreerd
 • Kennis van en inzicht in het hulpaanbod en hulpverleningsmethodieken
 • Kennis van de toepassing van de geldende en wettelijke kaders voor jeugdzorg
 • Kennis van pedagogiek, (ontwikkelings)psychologie en diagnostiek
 • Kennis van complexe gezinssystematiek en de signalen van kindermishandeling
 • Kennis, inzicht en ervaring in crisis, crisissituaties, crisismanagement en crisisinterventies
 • Kennis en inzicht in interventies ten behoeve van het verhogen van veiligheid van jeugdigen.

  Verder beschik je over:
 • Communicatieve en onderhandelingsvaardigheden, voor het creëren van een draagvlak voor beslissingen in conflictsituaties;
 • Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het vastleggen van bevindingen in rapportages
 • Sociale vaardigheden nodig om belangentegenstellingen te overbruggen

Het kunnen inschatten van de ernst van de situatie waarin een kind zich bevindt en indien noodzakelijk handelen overeenkomstig de meldcode;

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten