Civiel manager Westergouwe

Standplaats:
Gouda
Startdatum:
01.02.2019
Einddatum:
31.01.2022
Maximaal tarief:
€ 140.00
Uren per week:
24

Algemeen
Westergouwe is een nieuwe, in ontwikkeling zijnde woonwijk aan de westkant van Gouda (zie ook www.westergouwe.nl). Westergouwe is een project van de gemeente Gouda en de Combinatie VolkerWessels Vastgoed en Heijmans Vastgoed. Elk van deze partijen ontwikkelt en bouwt zijn eigen woningen. Hierdoor krijgt Westergouwe een gevarieerd woningaanbod. Samen leggen de partijen wegen, water en groen aan. Hiervoor hebben zij het Projectbureau Westergouwe opgericht. Dit Projectbureau voert alle gezamenlijke activiteiten uit.
 
Het projectbureau draagt zorg voor het initiëren en tot uitvoer brengen van de nieuwbouwplannen voor de gebiedsontwikkeling Westergouwe, in samenwerking met de gemeente Gouda, VolkerWessels Vastgoed en Heijmans Vastgoed, en de overige betrokken marktpartijen. De voorbereiding en aanleg van de buitenruimte gebeurt in opdracht van het projectbureau aan de hand van eigen ontwerpen en uitwerkingen per deelgebied en worden door middel van bestekken en innovatieve contracten gerealiseerd. Na de 1e oplevering, worden de deelgebieden nog gedurende geruime tijd onderhouden door het projectbureau. Daarna komen de projecten in onderhoud bij de gemeente.

Plaats in de organisatie
De  Civiel Manager legt verantwoording af en rapporteert aan de Projectdirecteur en stuurt het civiel team aan. De Civiel Manager is eindverantwoordelijk voor de planvoorbereiding en realisatie van alle civieltechnische zaken en borgt de afstemming met de planontwikkeling en planvorming van Westergouwe. 
De Civiel Manager is verantwoordelijk voor en stuurt aan:

 • het het civiel team, bestaande uit bemensing vanuit het projectbureau  (o.a. projectleider(s), directievoerder(s), toezichthouder(s));
 • en alle externe adviseurs betrokken bij de planvoorbereiding en realisatie van civieltechnische zaken in Westergouwe.

De Civiel Manager vervult een centrale regierol en als zodanig voldoet deze aan de navolgende (ervarings)eisen en competenties. De Civiel Manager moet minimaal de kennis, ervaring en competenties hebben om een project als deze te kunnen leiden. De functie van Civiel Manager richt zich op (maar beperkt zich niet tot) het initiëren, coördineren, realiseren en evalueren van de civieltechnische inrichting in de gebiedsontwikkeling Westergouwe, het beheersen en sturen van hiermee gepaard gaande processen, alsmede zorgdragen voor een optimale kwaliteit van de te leveren producten. Daarnaast geeft de Civiel Manager sturing aan de planning van de civieltechnische activiteiten van het projectbureau. Dit komt tot uiting in het initiëren,
coördineren, realiseren en evalueren van strategisch, tactische en operationele plannen van de gebiedsontwikkeling Westergouwe.


De functie
Wij zoeken iemand met aantoonbare relevante ervaring als eindverantwoordelijke (project)manager in vergelijkbare projecten met een sterke affiniteit met projectmatig werken en projectleiding. Inhoudelijke affiniteit op het werkveld projectbeheersing en specifiek ook omgevingsbewustzijn dat procedures, financiën en juridische context omvat, is noodzakelijk. Het gaat daarbij ook om de financiële beheersing, borgen van risico gestuurd werken, zorgen voor heldere opdrachten en scope management, en een sterke sturing op de planning. Het mede helpen verzorgen van de voorbereiding van besluitvorming is hier onderdeel van.

Basistaken

 • Aansturen van het civiel team;
 • Sturen op effectiviteit en efficiëntie van de civieltechnische planvoorbereiding en realisatie;
 • Raakvlakbeheersing;
 • Fungeren als aanspreekpunt voor verschillende betrokkenen en verstrekken van procedurele en inhoudelijke informatie, en het vervullen van een inhoudelijk rol in een deelproject (wanneer aan de orde);
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van de projectdirecteur over het project en de omgeving;
 • Het initiëren, coördineren, realiseren en evalueren van (deel)projecten in de gebiedsontwikkeling Westergouwe, het - namens de projectdirecteur - beheersen en sturen van hiermee gepaard gaande planning en processen;
 • Het initiëren, coördineren, (doen) realiseren en evalueren van strategisch, tactische en operationele planningen van de gebiedsontwikkeling Westergouwe.

Neventaken

 • Voorbereiden van het besluitvormingsproces t.a.v. civiele werken;
 • Verzamelen van benodigde informatie en deze op een juiste manier aanleveren;
 • Verantwoordelijk voor het administratief/organisatorisch beheer van civieltechnische (deel)projecten;
 • Plannen, organiseren en notuleren van overleggen en bijeenkomsten;
 • Maken van voortgangsrapportages, notities en andere stukken;
 • Zorgen voor heldere opdrachten en scope management;
 • Sturen op het opstellen van integrale project- en werkplanning;
 • Zorgen voor financiële beheersing van civieltechnische (deel)projecten.

Contacten - indicatief
De contacten van de Civiel Manager  bestaan uit zowel interne als externe contacten.
De interne contacten bestaan - naast het aansturen van de leden van het civiel team - uit het adviseren van en overleggen met de desbetreffende verantwoordelijken binnen het projectbureau. In externe contacten opereert de Civiel Manager  voornamelijk op strategisch en tactisch niveau of wanneer er zich problemen voordoen ook op operationeel niveau.

 Wij vragen

 • Een omgevingsbewustzijn dat procedures, financiën en juridische context omvat;
 • Een stevige, creatieve persoonlijkheid, die het leuk vindt om in een complexe, soms hectische, politiek gevoelige omgeving te werken;
 • Een heldere communicator, die beknopt kan formuleren en rapporteren;
 • Sterk analytisch- en organisatorisch vermogen;
 • Een goede en sociale teamspeler;
 • Een doorzetter, die gericht is op het behalen van resultaat en kwaliteit;
 • Een zelfstandige en pragmatische werker, die initiatief toont en graag de puntjes op de i zet.


Deze centrale regierol heeft zowel betrekking op de civieltechnische realisatie van de ontwikkellocatie, de logistieke en planningsafhankelijkheden, en de raakvlakbeheersing. De Civiel Manager moet er zorg voor dragen dat de plannen en deeluitwerkingen worden voorbereid, uitgevoerd en onderhouden conform de vigerende afspraken en eisen, ook na tientallen jaren nog functioneel zijn en blijvend in stand gehouden kunnen worden. Voorts is de Civiel Manager verantwoordelijk voor het aansturen van het civiel team.

Aanvullend:
Looptijd: De looptijd van de opdracht is in principe 3 jaar, op voorwaarde van telkens positieve, jaarlijkse evaluaties door de projectdirecteur. De opdracht start uiterlijk 1 februari 2019. Eventuele verlenging van de looptijd met nogmaals 3 jaar is mogelijk op basis van een positieve eindevaluatie door de projectdirecteur na afloop van de looptijd van de opdracht. Evaluaties vinden telkens minimaal 2 maanden voor einde van de jaarlijkse looptijd plaats met behoud van de mogelijkheid van tussentijdse beëindiging.
Omvang dienstverlening: variabele en flexibele inzet van minimaal 24 uur per week, uitlopend naar max. 32 uur per week.

Algemene Voorwaarden:
Op deze aanbesteding zijn de Algemene voorwaarden voor detachering van personeel bij het projectbureau Westergouwe van toepassing. (zie de Bijlage onder omschrijving procedure) Leverings-, betalings- of andere voorwaarden van Gegadigden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 
De Algemene voorwaarden dienen bij Aanmelding door Gegadigden geheel en zonder voorbehoud te worden geaccepteerd. Indien een Gegadigde deze niet geheel accepteert, leidt dit tot ongeldigheid van zijn Aanmelding en zal Gegadigde van verdere deelname worden uitgesloten.

De aanbiedingen die compleet en volgens de voorwaarden zijn ingediend, worden beoordeeld op het gunningscriterium Economisch meest voordelige inschrijving waarbij kwaliteit zwaarder weegt dan prijs. 

Tijdens de intakegesprekken maakt het geven van een presentatie deel uit van de procedure.

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten