Beheerder verharding

Standplaats:
Gouda
Startdatum:
03.12.2018
Einddatum:
28.06.2019
Maximaal tarief:
€ 85.00
Uren per week:
36

De organisatie Gemeente Gouda
De gemeentelijke organisatie in Gouda bestaat uit gemotiveerde medewerkers die met een positieve blik voor en met de stad wer­ken en kenmerkt zich door een open en informele cultuur, veel ruimte voor eigen inbreng en korte lijnen. Gemiddeld waarderen medewerkers van de gemeente Gouda hun baan met een 7,6; een rapportcijfer om trots op te zijn!


In totaal werken er zo'n 490 mensen bij de gemeente Gouda, verdeeld over diverse afdelingen en projecten. De ambtelijke aansturing gebeurt via een drietal directieleden in samenwerking met alle afdelingshoofden. Samen werken zij aan een wendbare en lerende organisatie, die lenig inspeelt op wat er in de stad leeft en gebeurt en waar mogelijk samen met inwoners, bedrijven of instellingen plannen maakt en realiseert. Een blik naar buiten, een flexibele opstelling en telkens de vraag blijven stellen of de goede dingen gebeuren, zijn daarbij onmisbare ingrediënten.

De afdeling BOR
De afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR) houdt zich bezig met het dagelijks beheer van de boven- en ondergrondse ruimte van o.a. speelterreinen, groen en wegen tot rioleringen, openbare verlichting en verkeersregelinstallaties en vergunningen voor kabels en leidingen. Ook is de afdeling opdrachtgever van grootschalige onderhouds- of vervangingsprojecten en heeft daarmee een breed werkterrein.
 
De afdeling bestaat uit:

 • Bureau dagelijks beheer
 • Uitvoeringsbeleid (beleid/verhuur en beheer woonwagenstandplaatsen en programmamanagement)
 • Geo- & databeheer

 
Het werkterrein van de afdeling raakt hiermee direct de beleving van veel burgers, instellingen en bedrijven in Gouda en heeft korte lijnen met het bestuur.
De afdeling staat er goed voor: ze staan voor  resultaat en  samenwerking in goede sfeer. Als het echt lastig is, dan zoeken en vinden de medewerkers een passende oplossing.
 
Momenteel loopt een traject waarbij dagelijks beheer taken weer (in regie) worden teruggenomen. Hiervoor wordt het team dagelijks beheer uitgebreid om sturing te kunnen geven aan marktgerichte contracten en om het kennispeil op niveau te brengen. De uitdaging ligt de komende periode in het borgen van deze nieuwe werkzaamheden en processen en het bouwen aan samenwerking en teamgevoel.
 
 
Product verharding
Binnen het bureau dagelijks beheer bestaat het team verharding uit vier functies: een productbeheerder, assistent beheerder, directievoerder en toezichthouder. Dit team is gezamenlijk verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud van de verharding, meubilair en een klein deel ondersteuning van evenementen. Daarnaast is er een databeheerder en een beleidsmedewerker actief op dit taakveld. 
 
 
 

 
Profiel product beheerder verhardingen.
 
Wat ga je doen
 
 

 • Stelt op/laat opstellen contracten en aanbesteden (via de afdeling POR of een extern adviesbureau) van een beheeronderdeel voor het dagelijks beheer van verhardingen.
 • Is verantwoordelijk voor het specifiek budget van dit beheeronderdeel, stuurt op een doelmatige besteding en draagt waar nodig zorg voor tijdige aanbesteding.
 • Maakt de afweging tussen risico en kosten van maatregelen, maakt deze inzichtelijk en legt deze vast. Met als doel het proces van beheer te optimaliseren volgens het principe van assetmanagement/ risico gestuurd beheer binnen de beschikbare financiële ruimte.
 • Stuurt directievoerder en/of toezichthouder voor het betreffende onderdeel per contract aan.
 • Heeft overleg met beleidsmedewerkers over beleid rondom het betreffende beheeronderdeel.
 • Is vraagbaak voor het specifieke beheeronderdeel dat hij onder zijn hoede heeft- zowel intern en extern en is verantwoordelijk voor het oppakken van acties die op zijn beheerveld liggen.
 • Stelt beheerplan DO op in overleg en afstemming met “alle betrokken partijen” en zorgt ervoor dat deze worden geïmplementeerd.
 • Evalueert en actualiseert jaarlijks het beheerplan in overleg met de “betrokken partijen “ en bepaalt voor zijn/haar product welke interne/externe partijen betrokken moeten worden.
 • Is verantwoordelijk voor het aanleveren van revisies en stemt e.e.a. af met databeheerders.
 • Geeft inhoudelijk advies en input voor GO en VO voor zijn/haar product.
 • Toetst plannen groot- en vervangingsonderhoud en plannen van externe partijen.
 • Is verantwoordelijk voor correcte afhandeling van meldingen over het betreffende product en maakt zelfstandig afwegingen over nut en noodzaak en afspraken over te nemen maatregelen.
 • Stemt af met programmamanager en beleidsmedewerker over het moment waarop de beheerkwaliteit niet meer met dagelijks beheermaatregelen in stand te houden is.

 
Wat neem je mee


Klantgericht:                   luisteren en doorvragen, afspraak is afspraak, onderhouden klantrelaties
Samenwerken                 gezamenlijke doelen nastreven, gevraagd en ongevraagd advies geven
Resultaatgericht             prioriteiten stellen, toetst tussentijds activiteiten op hun bijdrage aan het resultaat en stuurt bij waar nodig.
Communiceren               open vragen stellen, door vragen, helder en tactvol, houdt rekening met
behoeften en belangen van de ander, blijft in gesprek ook in lastige situaties, politiek bestuurlijke sensitiviteit
Probleemoplossend        signaleert knelpunten en lost deze op, dringt door tot kern van het probleem, achterhaald onderliggende oorzaken, formuleert verschillende oplossingen
Nauwkeurigheid              werkt volgens geldende procedures, regels en afspraken, werkt zorgvuldig
Zelfstandigheid               vertrouwd op zichzelf bij het maken van keuzen, vraagt feedback waar nodig
Plannen en organiseren  plant eigen werkzaamheden en stemt deze af met anderen, toetst voortgang
Innovatief vermogen       verbindt verschillende soorten informatie tot ideeën, staat open voor anderen, heeft creatieve ideeën voor oplossingen.
Kostenbewust                 overziet de kosten en eventuele besparingen
flexibel                            bereid tot deelname aan piketdienst en deelname aan avondvergaderingen raad en bewoners.
 
Werk en denkniveau

 • relevante afgeronde HBO opleiding zoals civiele techniek
 • werk en denkniveau HBO
 • minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten