Allround toezichthouder/gebiedsbeheerder

Standplaats:
Gouda
Startdatum:
01.06.2018
Einddatum:
01.06.2020
Maximaal tarief:
€ 70.00
Uren per week:
26

Algemeen
Westergouwe is een nieuwe woonwijk aan de westkant van Gouda (zie ook www.westergouwe.nl). Westergouwe is een project van de gemeente Gouda en de Combinatie VolkerWessels Vastgoed en Heijmans Vastgoed. Elk van deze partijen ontwikkelt en bouwt zijn eigen woningen. Hierdoor krijgt Westergouwe een gevarieerd woningaanbod. Samen leggen de partijen wegen, water en groen aan. Hiervoor hebben zij het Projectbureau Westergouwe opgericht. Dit bureau voert alle gezamenlijke activiteiten uit.
 
Het projectbureau draagt zorg voor het initiëren en tot uitvoer brengen van de nieuwbouwplannen voor de gebiedsontwikkeling Westergouwe, in samenwerking met de gemeente Gouda, VolkerWessels Vastgoed en Heijmans Vastgoed, en de overige betrokken marktpartijen.
De voorbereiding en aanleg van de buitenruimte gebeurt in opdracht van het projectbureau aan de hand van eigen ontwerpen en uitwerkingen per deelgebieden en wordt door middel van bestekken en innovatieve contracten gerealiseerd. Na de 1e oplevering, worden de deelgebieden nog gedurende geruime tijd onderhouden door het projectbureau. Daarna komen de projecten in onderhoud bij de gemeente Gouda.


Functie-inhoud
Je plaats in de organisatie
Je maakt onderdeel uit van het civiel team van het Projectbureau. Het Projectbureau bestaat uit een compact team van ca. 10 medewerkers. 
Hiërarchisch leg je verantwoording af aan de civiel manager en vervolgens de projectdirecteur. Functioneel leg je, in de rol als toezichthouder, verantwoording af aan de directievoerder. In de rol als (gebieds)beheerder leg je verantwoording af aan de projectdirecteur.
 

Wat zoeken we
De functie richt zich op het, op basis van diverse contractvormen (dominant RAW), dagelijks begeleiden en controleren van uitvoering van werken. Er wordt – voor de rol als toezichthouder - gezocht naar een gedreven en flexibele toezichthouder die zijn energie haalt uit het begeleiden van de realisatie van projecten in de openbare ruimte. Je komt het team versterken om het uitvoeringsprogramma – gestuurd door de woningbouw in het gebied - te realiseren. Incidenteel vallen de werkzaamheden in de avond, nacht of weekend uren. De variatie in het uitvoeringsprogramma zorgt er voor dat de gevraagde inzet ook varieert. Variatie in het aantal uren per week moet mogelijk zijn. Er wordt - voor de rol als (gebieds)beheerder - gezocht naar een communicatief vaardig, transparant communicerend persoon, die weet wanneer standvastig te zijn en wanneer te bewegen.
 

Wat ga je doen
 1. In de rol als toezichthouder:

 • het controleren of een opdrachtnemer het werk conform het contract uitvoert;
 • het controleren of een opdrachtnemer het werk conform geldende wet- en regelgeving uitvoert;
 • bewaken van projecten op voortgang van tijd en kwaliteit;
 • verwerking van de bestek administratie conform RAW systematiek;
 • bewaken van het budget op basis van bestekposten en verrekenprijzen;
 • het in eerste instantie beoordelen van meer-, minder- en bijwerk;
 • het signaleren en rapporteren over uitvoeringsrisico’s en kansen tijdens de voorbereiding en uitvoering;
 • het adequaat signaleren en bijsturen als de wijze van werken in relatie tot omgevingsaspecten, ARBO, (technische) kwaliteit, materieelinzet en/of het contract niet geleverd wordt / kan worden;
 • het houden van voortgangsoverleg inclusief  het maken van de verslaglegging hiervan.
   
2. In de rol als (gebieds)beheerder:
 • het beheren van (delen van) het plangebied in de situatie dat er nog geen overdracht aan de gemeente Gouda heeft plaatsgevonden;
 • het zorgen voor een goede overdracht van opdrachtnemer naar de beheerafdeling van de gemeente Gouda bij afronding van een (deel)project;
 • het communiceren met burger(s) en andere belanghebbenden over omgevingsfactoren  en of klachten tijdens de uitvoering;
 • het fungeren als eerste aanspreekpunt voor alle (nieuwe) bewoners, kaveleigenaren, aannemers, gasten en andere bezoekers van Westergouwe;
 • het coördineren van de K&L-vergunningaanvragen aan de gemeente Gouda die nutsbedrijven moeten indienen, stemt deze af met betrokkenen bij het projectbureau en de gemeente, en handelt deze administratief af;
 • het controleren op naleving van de gemaakte afspraken rondom (tijdelijk) uitgegeven werkterreinen in het kader van een formele werkterreinprocedure en actief handhaven hierop;
 • het incidenteel verrichten van hand- en spandiensten tijdens informatieavonden, open dagen en andere activiteiten van het projectbureau;
 • het aansturen van de dagelijkse activiteiten om het plangebied ‘schoon’, ‘heel’ en ‘veilig’ te houden;
 • het aansturen van de maatregelen in het kader van ecologie (broedvrij houden plangebied).
   
Wat neem je mee
Kerncompetenties
 • communicatief
 • klantgericht
 • samenwerken
 • resultaatgericht 
Functiegerelateerde competenties
 • probleemoplossend vermogen
 • transparant communiceren
 • nauwkeurigheid
 • flexibiliteit
 • kostenbewustzijn 
Inhoudelijke kennis en ervaring
 • omgaan met bewoners
 • contractbeheersing en toezicht van genoemde contractvormen;
 • werken in zettingsgevoelig gebied
 • beheer van openbare ruimte
 • ervaring in vergelijkbare rollen 
Indicatief werk en denkniveau
 • werk en denkniveau MBO+  
   
Looptijd
De looptijd van de opdracht is 2 jaar, van juni 2018 tot juni 2020. Eventuele verlenging met nogmaals 2 jaar is mogelijk, waarbij een positieve evaluatie vanuit OG en ON noodzakelijk is voor vervolg. Deze evaluatie vindt plaats minimaal 2 maanden voor einde van de looptijd. De mogelijkheid van tussentijdse beëindiging is aanwezig.

Omvang dienstverlening
Er wordt een variabele en flexibele inzet gevraagd van ca. 36 uur per week. 

Algemene Voorwaarden
Op deze aanbesteding zijn de Algemene Voorwaarden voor detachering van personeel bij het projectbureau Westergouwe van toepassing, (zie de bijlage onder omschrijving procedure) .
Leverings-, betalings- of andere voorwaarden van Gegadigden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Deze Algemene voorwaarden dienen bij Aanmelding door Gegadigden geheel en zonder voorbehoud te worden geaccepteerd. Indien een Gegadigde deze niet geheel accepteert, leidt dit tot ongeldigheid van zijn Aanmelding en zal Gegadigde van verdere deelname worden uitgesloten.


Gunningscriterium
De aanbiedingen die compleet en volgens voorwaarden zijn ingediend, worden beoordeeld op het gunningscriterium Economisch meest voordelige inschrijving, waarbij kwaliteit zwaarder weegt dan prijs.

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten